VEDTEKTER

Peace Brigades Internasjonal Norge (PBI Norge)

Vedtatt på årsmøtet 2020.

 

PBI Norge er en frivillig organisasjon tilknyttet Peace Brigades International (PBI)

 

Artikkel I: Formål for PBI Norge

 1. PBI Norge skal arbeide for å fremme menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett i de land hvor Peace Brigades International er engasjert, PBI Norges fremgangsmåte skal være i samsvar med PBIs prinsipper.
 2. PBI Norge har fire hovedmålsettinger:

a.   Rekruttering av ledsagere til de prosjekter som PBI­ Norge til enhver tid har bestemt seg for å engasjere seg i.

b.   Arbeide for bevisstgjøring og informasjonsvirksomhet rundt konfliktene i de land som organisasjonen arbeider for.

c.   Bidra til å skaffe finansiering til PBIs prosjekter.

d.   Bidra til å styrke og opprettholde PBIs støttenettverk og til aktiveringen av dette.

 

Artikkel II: Organisasjon

 1. PBI Norges formelle organer er Årsmøtet, Ekstraordinært årsmøte, Styret og Valgkomiteen.
 2. PBI Norge består av enkeltmedlemmer og grupper/nettverk av medlemmer.
 3. PBI Norge søker støtte til organisasjonens prosjekter hos likesinnede organisasjoner, statlige institusjoner og enkeltindivider. Denne støtten brukes i situasjoner der PBI ber om den.

 

Artikkel III: Årsmøtet

 1. Møter. Årsmøte skal finne sted en gang i året.
 • Ordinært årsmøte. Sted og tid blir bestemt av styret i PBI Norge. Innkalling til årsmøte skal sendes alle medlemmer minst 14 dager før og ikke mer enn 50 dager før møtet holdes.
 • Ekstraordinært årsmøte. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte skal gis alle medlemmer minst 3 uker og ikke mer enn 50 dager før ekstraordinært årsmøte finner sted.
 1. Komposisjon
 • Alle medlemmer i PBI Norge har møte, tale og forslagsrett på årsmøtet.
 • Medlemmer som har betalt medlemskap for gjeldende kalenderår før årsmøtet deltar i avgjørelsene på Årsmøtet.
 1. Vedtak
 • Alle vedtak skal gjøres ved konsensus blant de frammøtte medlemmer.
 • Om konsensus ikke nås, sendes saken til PBIs internasjonale råd som vil ha vedtaksrett i saken. I mellomtiden står gjeldene vedtak.
 1. Funksjoner

Årsmøtet skal ta beslutning i forhold til følgende:

 1. Vedtekter
 2. Målsetting
 3. Prioriteringer fram til neste årsmøte
 4. Økonomiske prioriteringer/budsjett og regnskap
 5. Velge styre og leder - styret konstituerer seg selv med andre verv etter behov

 

Årsmøtet skal samtidig være et forum for utveksling av ideer og informasjon innen PBI Norge.

 

Artikkel IV: Styret

Styret er organisasjonens hovedorgan mellom årsmøtene. Styret skal ha overordnet oppsyn med PBI Norge.

 

 1. Komposisjon

Styret i PBI Norge skal bestå av minst 4 styremedlemmer hvorav en leder og en nestleder. De andre styremedlemmene skal påta seg oppgaver etter behov.

 

 1. Valg til styret

Styremedlemmer skal velges av Årsmøtet i PBI Norge og sitter i to år av gangen. Alle medlemmer av PBI Norge kan stille til valg.
 

 1. Valgkomité

Et ordinært styremøte i PBI Norge oppnevner minst 14 dager før generalforsamling en valgkomité bestående av to-tre personer som skal forespørre og fremme kandidater til styret og ledervervene. Valgkomiteen skal søke kontinuitet i styret og å unngå for store utskiftninger.

 

 1. Vedtak

Alle vedtak i styret skal gjøres med konsensus blant de frammøtte styremedlemmer.

 

 1. Møter

Styret vil avholde møter når styret finner det nødvendig, og minst 2 ganger pr. år med tid og sted bestemt av styret. Et styremedlem, kan med støtte av et annet styremedlem, innkalle til styremøte hvis innkallelse foreligger i rimelig tid. Styreleder har ansvar for at det avholdes 2 møter i året.

 

 1. Funksjoner

Styret i PBI Norge er ansvarlig for å ta seg av den daglige drift av organisasjonen samt å sørge for at henvendelser og forpliktelser blir fulgt opp. Styret har ansvaret for et evt. sekretariat og nye ansettelser til dette.

 

 1. Styret kan utpeke 1-2 koordinatorer som er ansvarlig for PBI Norges arbeid mellom styremøter. Koordinator rapporterer til styret. Koordinator kan være medlem av styret og sekretariatet.

 

Artikkel V: Medlemskap

 1. Enhver som støtter PBIs formål og prinsipper kan bli medlem av organisasjonen.
 2. Man blir medlem gjennom å betale den kontingent som er fastsatt av Årsmøtet.
 3. Personer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats i PBI Norge, kan utnevnes til æresmedlemmer. Slik utnevning foretas av Årsmøtet.

 

Artikkel VI: Suspensjon og ekskludering

 1. Handlinger som er uforenlige med PBI Norges formål, vedtekter og/eller prinsipper, og som samtidig er til skade for organisasjonen, kan føre til suspensjon og/eller ekskludering. Eksempler på slike handlinger er:
 • Åpenbart rasistiske og fremmedfiendtlige offentlige utsagn, eller annen form for offentlig hets av grupper og enkeltmennesker
 • Bruk av vold, trusler om vold eller oppfordring til vold
 1. Vedtak om suspensjon kan treffes av Styret eller Årsmøtet. Vedtaket må være begrunnet, og angi tidsperiode for suspensjonen.
 2. Vedtak om ekskludering kan kun treffes av Årsmøtet. Vedtaket må være begrunnet, og gjelder til det eventuelt oppheves av et senere Årsmøte.

 

Artikkel VII: Oppløsning

1. Vedtak om oppløsning må fattes av det ordinære Årsmøtet.

2. Hvis PBI Norge oppløses, overdras foreningens midler og eiendeler til en annen landgruppe eller til PBIs internasjonale kontor. Eventuelle vilkår knyttet til overdragelse fattes samtidig med vedtak om oppløsning.

 

Artikkel VIII: Vedtektsendringer

1. Disse vedtektene kan kun endres av Årsmøtet eller Ekstraordinært årsmøte.
2. Forslag til endringer må være Styret i hende minimum 1 uke før Årsmøtet, og kunngjøres for medlemmene i forkant av Årsmøtet.
3. Årsmøtet kan ikke realitetsbehandle forslag der disse fristene ikke er overholdt.
4. Vedtektsendringer trer i kraft når møtet de vedtas på er hevet.

Artikkel IX: Veiledende dokumenter

Der vedtektene ikke er tilstrekkelig klargjørende, skal følgende ligge til grunn for PBI­ Norge: Founding Statement vedtatt på Grindstone Island i 1981, Vedicchi Statement vedtatt i 1985, mandatet og prinsippene vedtatt på Camp Neekaunis i 1992, Bylawsene vedtatt i oktober 2011, med vedlegg fra juli 1995 og juli 1998 og det interne reglementet som ble godkjent i januar 1996, samt beslutningene tatt på Generalforsamlingen i Hamburg, 2008.